93 787 05 02       cdterrassa@cdterrassa.cat       654 34 69 01

Convocada l’Assemblea General Ordinària pel 29 de gener

Es convoca Assemblea General Ordinària de socis pel pròxim 29 de gener a les 19:30h en única convocatòria, en el local social de Les Pedritxes a tenor del què disposa l’article 19 dels vigents Estatuts.

ORDRE DE L’ASSEMBLEA

1. Exposició de la Memòria d’activitats de la temporada 2017-2018.
2. Informe econòmic. Aprovació, si s’escau, de la liquidació de pressupost de
l’exercici 2017-2018. Balanç, Compte de Resultats i Memòria Econòmica.
3. Informe de la Presidenta.
4. Informe de les seccions esportives.
5. Informe de l’àrea social i màrqueting.
6. Aprovació, si s’escau, del pressupost i finançament de l’exercici 2018-2019 i les quotes de socis per l’any 2019.
7. Ratificació de tres socis verificadors comptables a fi que una vegada examinada la documentació comptable de l’Entitat puguin emetre i signar l’informe de verificació comptable perceptiu.
8. Precs i preguntes.
9. Designació de dos socis perquè en representació de tots els altres, signin amb la Presidenta i el Secretari de la Junta Directiva, sancionant l’Acta.

Per la Junta Directiva
Lídia Martí Garbayo

Presidenta
Matadepera, 11 de gener de 2019

NOTA
“L’Assemblea General està formada per tots els socis numeraris (majors de 18 anys) que no tinguin suspesa la seva condició en el moment de la convocatòria i que tinguin una antiguitat mínim d’un any”