93 787 05 02       cdterrassa@cdterrassa.cat       654 34 69 01

Política de protecció de dades i privacitat

El Club Deportiu Terrassa Hockey (d’ara endavant, el Club), d’acord amb la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, posa en coneixement dels usuaris de la pàgina web www.cdterrassa.cat (d’ara endavant, la Pàgina) la Política de Privadesa i Protecció de Dades que aplicarà en el tractament de les dades personals que l’usuari faciliti voluntàriament com a soci del Club, a través de la Pàgina o com a usuari de les nostres instal·lacions.

L’usuari, en proporcionar les vostres dades de caràcter personal a través dels formularis electrònics de la Pàgina, apartat de contacte o com a usuari de les nostres instal·lacions i, si escau, a través del marcatge de la corresponent casella d’acceptació, consent expressament que el Club pugui tractar aquestes dades en els termes d’aquesta clàusula de Política de Privadesa i Protecció de Dades i per als fins aquí expressats.

Recordeu que abans de començar a utilitzar qualsevol dels nostres serveis o funcionalitats, haureu de llegir aquesta Política, així com els Termes i Condicions d’Ús de la secció específica que veure sobre aquest servei o funcionalitat. En aquesta secció podreu veure si hi ha alguna condició particular per al seu ús, o si es requereix un tractament específic de les vostres dades.

El fet de no facilitar certa informació assenyalada com a obligatòria, pot comportar que no sigui possible gestionar-ne el registre com a usuari o l’ús de determinades funcionalitats o serveis prestats a través de la pàgina o l’ús de les nostres instal·lacions.

L’Usuari que faciliti dades de caràcter personal, garanteix que les dades facilitades són certes i exactes i es compromet a notificar-ne qualsevol canvi o modificació.

Quines dades de caràcter personal recaptem al Club Deportiu Terrassa Hockey?

Podem demanar o rebre les seves dades com a soci del CD Terrassa Hockey, usuari de les instal·lacions o serveis posats a la seva disposició, com a visitant de la Pàgina o derivada de la seva interacció amb nosaltres a les pàgines dels nostres perfils de xarxes socials.

En alguns casos, les dades de caràcter personal són facilitades directament per l’soci quan s’incorpora al Club o com a simple usuari de les instal·lacions, reserva d’activitats, participació en campionats, subscripció a Newsletter o butlletí de notícies, quan contacta amb nosaltres a través dels canals habilitats, respon a enquestes, se subscriu als nostres perfils de xarxes socials o interactua amb nosaltres a través d’aquests perfils mitjançant comentaris, opinions o compartint els continguts publicats a cada perfil.

En altres casos, les dades de caràcter personal de l’usuari són facilitades per tercers si l’usuari, tingui la condició d’soci o no, participa en activitats gestionades pels tercers a les instal·lacions del Club (ex. campus, escoles esportives, competicions, activitats de caràcter social, federacions esportives, etc.)

Així mateix, a través de la pàgina es poden obtenir de manera indirecta dades de l’usuari amb finalitats merament estadístiques per poder analitzar l’ús que realitza de la nostra pàgina mitjançant l’ús de cookies (consulteu la nostra Política de Cookies).

Finalment, també disposem de les dades de caràcter personal de signants de contractes, dades que es proporcionen a l’àmbit d’una licitació, persones de contacte o d’empleats d’escoles esportives.

A les diferents taules que us mostrem a continuació trobareu informació més detallada sobre el tractament de les vostres dades de caràcter personal, incloent-hi els següents epígrafs:

 • Finalitats principals: S’identifica amb quina finalitat necessitem recollir les vostres dades, és a dir, per què tractem la vostra informació.
 • Legitimació: Es detalla el motiu que ens habilita per poder tractar les vostres dades.
 • Terminis de conservació: S’identifica el termini concret de conservació o els criteris que determinen aquest període.
 • Destinataris: Identifiquem amb qui compartirem les vostres dades de forma legítima.
 • Drets dels interessats: Us informem sobre els drets que us assisteixen com a interessats en el tractament de les vostres dades de caràcter personal.

INFORMACIÓ –  SOCIS, BENEFICIARIS I RESERVA D’ESPAIS
(En compliment del Reglament UE 2016/679 de Protecció de Dades)

Responsable
CLUB DEPORTIU TERRASSA HOCKEY
Ctra. Terrassa a Talamanca, Km 5.6, 08230 Matadepera, Barcelona
CIF / NIF G08388274
Telèfon 93 787 05 02
E-mail cdterrassa@cdterrassa.cat

Finalitats principals

 • Gestió de l’admissió del soci i, si escau, els beneficiaris o el personal autoritzat per accedir a les instal·lacions del Club, inclosa la gestió administrativa, facturació i el cobrament de rebuts emesos.
 • Enviament de newsletters, circulars, revista i memòria d’activitats a les persones que en facilitin el correu electrònic.
 • Accés de socis a la zona d’accés restringida de la pàgina web.
 • Gestió de correspondències amb altres Clubs.
 • Gestió de baixes i procediment sancionador.
 • En cas de sol·licitud, gestió de la reserva d’instal·lacions (casaments i esdeveniments socials).

Legitimació

 • Consentiment prestat en sol·licitar la seva inscripció i gestió de la relació de naturalesa precontractual derivada de la seva inclusió a la llista d’espera de socis.
 • Gestió de la relació contractual adquirida amb el Club derivada de la condició de soci, beneficiari, cuidador o sol·licitud de reserva d’instal·lacions.
 • Enviament de newsletters, circulars, memòria d’activitats… mitjançant subscripció dels usuaris que ho sol·liciten.
 • Les dades requerides a les sol·licituds d’admissió i de domiciliació bancària tenen la consideració de dades necessàries, i no és possible tramitar la sol·licitud corresponent si no es faciliten.

Terminis de conservació

 • Dades associades a la llista d’espera: fins que sol·liciteu la cancel·lació de la vostra inscripció.
 • Dades facilitades per a la subscripció de notícies: fins que cancel·li la subscripció i transcorregut el termini de prescripció associat al tractament de les dades.
 • Amb caràcter general, el Club podrà conservar les dades que siguin necessàries en compliment dels diferents terminis de prescripció associats a obligacions legals o l’exercici i el desenvolupament d’accions legals.

Destinataris de cessions

 • Entitat bancària amb la finalitat de gestionar la domiciliació de rebuts emesos.
 • Club de destinació a l’àmbit de la gestió de correspondències.
 • Federacions Esportives amb la finalitat de tramitar les llicències esportives corresponents.
 • Companyies d’assegurances amb la finalitat de gestionar els tràmits pertinents.

Drets dels interessats
Els interessats poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, i limitació o oposició mitjançant sol·licitud per escrit adreçada al domicili del Club Deportiu Terrassa Hockey mitjançant l’enviament d’un correu electrònic dirigit a cdterrassa@cdterrassa.cat, tramès des de l’adreça electrònica facilitada o d’enviament de Newsletter, indicant la referència “Protecció de dades”. Els interessats poden reclamar davant de l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de dades, www.agpd.es).
Les sol·licituds d’exercici de drets enviades per correu postal o des d’una adreça de correu electrònic diferent de l’associada pel Club a l’interessat han d’incloure fotocòpia, còpia escanejada d’un document identificatiu vàlid o signatura electrònica amb la finalitat d’identificar l’usuari, i es poden requerir aquesta informació per confirmar la seva identitat si no ho aporta, llevat que tinguem la capacitat de no identificar el sol·licitant amb les dades proporcionades.

INFORMACIÓ – ESCOLES ESPORTIVES I PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS AL CLUB
(En compliment del Reglament UE 2016/679 de Protecció de Dades)

Finalitats principals

 • Gestió d’inscripció a activitats, classes col·lectives, reserva de pistes, esdeveniments esportius o activitats socials.
 • Gestió de desplaçaments per a la participació en competicions i campionats, inclosa, quan pertoqui, la gestió de la informació associada a la disciplina esportiva.
 • Tractament de dades de salut: adopció de mesures que es considerin convenients en atenció a les necessitats del participant en una activitat (esport adaptat, al·lèrgies i intoleràncies, etc.)
 • Socis: Tramitació de llicències federatives dels socis que en requereixin.
 • Captació i difusió d’imatges d’activitats i de competicions.
 • Ús de les instal·lacions de farmaciola: Atenció de la prestació sanitària de primers auxilis i, si escau, de control de dopatge.
 • Bústia d’opinions i suggeriments: Atenció de la sol·licitud de l’interessat.

Finalitats addicionals

Durant el desenvolupament de les activitats es poden captar imatges en què poden aparèixer els participants amb la finalitat de difondre i promocionar les activitats mitjançant la seva publicació a mitjans com la revista del Club, newsletter, pàgina web, bloc i xarxes socials. En tot cas, les imatges captades i publicades seran obtingudes respecte al dret a l’honor, a la intimitat personal i a la mateixa imatge dels participants sense que siguin utilitzades per a finalitats diferents

Legitimació

 • Consentiment prestat en sol·licitar la seva inscripció i gestió de la relació de naturalesa contractual derivada de les activitats en què participi.
 • Recollida i ús d’imatges d’activitats col·lectives (classes): consentiment prestat al moment de la inscripció.
 • Recollida i ús d’imatges de campionats: interès legítim del responsable associat a la difusió de l’esdeveniment esportiu.
 • Llei de l’esport, normativa associada a la disciplina esportiva i de control de dopatge.
 • Enviament de newsletters i circulars: consentiment prestat en facilitar la vostra adreça de correu electrònic i interès legítim del responsable de l’activitat associat a l’establiment d’un mitjà de contacte per a l’enviament d’informació relacionada amb aquesta activitat.
 • Les dades requerides a les sol·licituds d’inscripció i de domiciliació bancària tenen la consideració de dades necessàries, i no és possible tramitar la sol·licitud corresponent si no es faciliten.

Terminis de conservació

 • Amb caràcter general, els responsables de les activitats i el Club poden conservar les dades que siguin necessàries en compliment dels diferents terminis de prescripció associats a obligacions legals o l’exercici i el desenvolupament d’accions legals.
 • En qualsevol cas, les dades seran objecte de supressió quan no se’n requereixi el tractament, eliminant-les dels nostres registres o s’anonimitzaran de manera que no permetin la seva identificació
 • Dades facilitades per a la subscripció de notícies: fins que cancel·li la subscripció i transcorregut el termini de prescripció associat al tractament de les dades.
 • Imatges: fins a la retirada del consentiment prestat.
 • Destinataris de cessions i transferències internacionals
 • Les dades facilitades a l’escola Esportiva o activitat gestionada per tercers o el Club seran objecte de comunicació entre ambdues entitats amb la finalitat de verificar si té la condició de soci i la comprovació de les tarifes duplicació i pagament de cànon corresponent.
 • Entitat bancària amb la finalitat de gestionar la domiciliació de rebuts emesos.
 • Entitats asseguradores amb la finalitat de comunicar els riscos i sinistres objecte de cobertura derivats de les assegurances de responsabilitat civil en l’àmbit de les activitats en què participi.
 • Centres sanitaris a què es derivi per a la prestació d’assistència sanitària amb la finalitat d’informar sobre la primera assistència prestada a les instal·lacions del Club.
 • Agències de viatges i de transport de viatgers en els casos en què es gestionin els trasllats derivats de la seva participació en activitats fora de les instal·lacions del Club.
 • Les dades dels participants i els resultats de les competicions seran objecte de comunicació a la Federació esportiva corresponent, difusió en taulers d’anuncis que puguin habilitar-se i, en qualsevol cas, a la pàgina web del Club o mitjans de comunicació o xarxes socials habilitats per donar difusió a activitat.
 • No es preveu la transferència internacional de les vostres dades, a excepció de les que es produeixin en l’àmbit de la participació de l’interessat en competicions de caràcter internacional, que seran objecte de comunicació als organismes d’àmbit internacional necessaris per a la gestió de la competició.

Drets dels interessats

Els interessats poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, i limitació o oposició mitjançant sol·licitud per escrit adreçada al domicili del Club Deportiu Terrassa Hockey mitjançant l’enviament d’un correu electrònic dirigit a cdterrassa@cdterrassa.cat, tramès des de l’adreça electrònica facilitada o d’enviament de Newsletter, indicant la referència “Protecció de dades”. Els interessats poden reclamar davant de l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de dades, www.agpd.es).

Les sol·licituds d’exercici de drets trameses per correu postal o des d’una adreça de correu electrònic diferent de l’associada pel Club a l’interessat han d’incloure fotocòpia, còpia escanejada d’un document identificatiu vàlid o signatura electrònica amb la finalitat d’identificar l’usuari, i es poden requerir aquesta informació per confirmar la seva identitat si no ho aporta, llevat que tinguem la capacitat de no identificar el sol·licitant amb les dades proporcionades.

En l’àmbit de la recepció a l’enviament de comunicacions, cada comunicació indicarà el procediment per anul·lar-ne la subscripció.

Captació i difusió d’imatges

Durant el desenvolupament de les activitats es poden captar imatges en què poden aparèixer els participants amb la finalitat de difondre i promocionar les activitats mitjançant la seva publicació a mitjans com la revista del Club, newsletter, pàgina web, bloc i xarxes socials. En tot cas, les imatges captades i publicades seran obtingudes respecte al dret a l’honor, a la intimitat personal i la pròpia imatge dels participants sense que siguin utilitzades per a finalitats diferents.

Únicament seran objecte de captació i comunicació les imatges dels interessats que expressament ho hagin autoritzat. En el cas dels menors, l’autorització serà prestada pels pares o tutors legals a la sol·licitud d’inscripció.

No s’autoritza la reproducció d’imatges publicades a la pàgina web del CD Terrassa Hockey o les xarxes socials habilitades pel Club.