93 787 05 02       cdterrassa@cdterrassa.cat       654 34 69 01
Assemblea 2021

Assemblea Ordinària 2022

CONVOCATÒRIA

Es convoca Assemblea General Ordinària de socis pel pròxim 22 de febrer a les 19:30 h en única convocatòria, en el local social de Les Pedritxes d’acord amb el què disposa l’article 19 dels vigents Estatuts.

ORDRE DE L'ASSEMBLEA

  1. Exposició i aprovació, si escau, de la Memòria d’activitats de la temporada 2020-2021.
  2. Informe econòmic. Aprovació, si escau, de la liquidació de pressupost de l’exercici 2020-2021. Balanç, Compte de Resultats i Memòria Econòmica.
  3. Informe de la presidenta.
  4. Informació i aprovació, si escau, dels acords aprovats per la junta durant l’estat d’alarma.
  5. Aprovació, si escau, del pressupost i finançament de l’exercici 2021-2022, i quotes de soci per a l’any 2022.
  6. Ratificació de tres socis verificadors comptables a fi que una vegada examinada la documentació comptable de l’Entitat puguin emetre i signar l’informe de verificació comptable preceptiu.
  7. Ratificació dels nous membres de junta. 
  8. Precs i preguntes.
  9. Designació de dos socis perquè en representació de tots els altres, signin amb la presidenta i el secretari de la Junta Directiva, sancionant l’Acta.

NOTA
“L’Assemblea General està formada per tots els socis numeraris (majors de 18 anys) que no tinguin suspesa la seva condició en el moment de la convocatòria i que tinguin una antiguitat mínim d’un any”