93 787 05 02       cdterrassa@cdterrassa.cat       654 34 69 01

ASSEMBLEA ORDINÀRIA 2021

ASSEMBLEA ORDINÀRIA

Es convoca Assemblea General Ordinària de socis pel proper 23 de febrer a les 19:30h en única convocatòria, en el local social de Les Pedritxes d’acord amb el que disposa l’article 19 dels vigents Estatuts.

Per tal de preservar al màxim la salut dels socis i respectar les restriccions decretades per les autoritats a causa de la Covid-19, l’assemblea serà en format telemàtic tal com habiliten el decret llei 20/2020 de 26 de maig i el decret llei 31/2020 de 8 de setembre.

ORDRE DE L’ASSEMBLEA

 1. Exposició i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’activitats de la temporada 2019-2020.
  • Informe de les seccions esportives.
  • Informe de l’àrea social i màrqueting.
 2.  Informe econòmic. Aprovació, si s’escau, de la liquidació de pressupost de l’exercici 2019-2020. Balanç, Compte de Resultats i Memòria Econòmica.

 3. Informe de la Presidenta.

 4. Informació i aprovació, si s’escau, dels acords aprovats per la junta durant l’estat d’alarma.

 5. Aprovació, si s’escau, del pressupost i finançament de l’exercici 2020-2021, i quotes de soci per a l’any 2021.

 6. Ratificació de tres socis verificadors comptables a fi que una vegada examinada la documentació comptable de l’Entitat puguin emetre i signar l’informe de verificació comptable perceptiu.

 7. Ratificació dels nous membres de junta.

 8. Precs i preguntes.

 9. Designació de dos socis perquè en representació de tots els altres, signin amb la Presidenta i el Secretari de la Junta Directiva, sancionant l’Acta.

Per la Junta Directiva
Lídia Martí Garbayo
Presidenta

Matadepera, 7 de febrer de 2021

NOTA
“L’Assemblea General està formada per tots els socis numeraris (majors de 18 anys) que no tinguin suspesa la seva condició en el moment de la convocatòria i que tinguin una antiguitat mínim d’un any”