93 787 05 02       cdterrassa@cdterrassa.cat       654 34 69 01

Obrim les escoles de Tennis i Pàdel

Després de la publicació de la disposició de l’ordre SND/440/2020 del BOE del 23 de maig per la qual es flexibilitzaven les mesures en el protocol de la pràctica esportiva en les fases 1 i 2, les federacions catalanes i espanyoles, han comunicat oficialment que es permet la reobertura de les escoles de tennis i pàdel respectant sempre la distància de seguretat i les mesures higèniques establertes.

Des del CD Terrassa Hockey, hem decidit seguir les recomanacions de les federacions esportives. S’han establert diferents grups per dia que es mantindran fixes durant les dues setmanes d’entrenaments i a més  es prendrà la temperatura diàriament a tots els alumnes/entrenadors.

A partir d’aquest dilluns 8 de juny, l’escola de tennis (nens, joves i adults) i pàdel reobrirà per recuperar les dues setmanes del mes de Març.

D’aquesta manera us recordem el pla i que cal seguir la normativa de covid del Club:

1. Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

2. Que no sigui o hagi estat positiu per COVID-19 durant els 14 dies anteriors. 

3. Que no hagi estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 

4. En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció COVID-19, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. 

5. Les famílies hauran de signar i enviar per e-mail (cdterrassa@cdterrassa.cat) el Compromís de responsabilitat que trobareu a l’APP i web del club (http://www.cdterrassa.cat/2020/05/26/actualitzacio-protocol-dobertura-cd-terrassa-hockey-covid-19-27-05-2020/) per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. 

6. Les famílies hauran d’informar al club de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el responsable tècnic davant de qualsevol incidència. 

7. Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al club. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al club.