93 787 05 02       cdterrassa@cdterrassa.cat       654 34 69 01

Assamblea Ordinaria

Es convoca Assemblea General Ordinària de socis pel proper dimecres 24 de febrer a les 19.15h.en primera convocatòria i a les 19.45h. en segona, en el local social de Les Pedritxes a tenor del què disposa l’article 15 dels vigents Estatuts.

ORDRE DE L’ASSEMBLEA

  1. Exposició de la Memòria de la temporada 2014-2015.
  2. Liquidació del Pressupost de l’exercici econòmic 2014-2015, Balanç, Compte de Resultats i Memòria Econòmica.
  3. Pressupost exercici 2015-2016.
  4. Sisena emissió de pagarés.
  5. Ratificació dels nous estatuts.
  6. Autorització per millora conveni urbanístic amb l’Ajuntament de Matadepera.
  7. Ratificació de tres socis verificadors comptables a fi que una vegada examinada la documentació comptable de l’Entitat puguin emetre i signar l’informe de verificació comptable perceptiu.
  8. Precs i preguntes.
  9. Designació de dos socis perquè en representació de tots els altres, signin amb el President i el Secretari de la Junta Directiva, sancionant l’Acta.

Per la Junta Directiva

Marià Lara Prat

President

Matadepera, 9 de febrer de 2016

NOTA

“L’Assemblea General està formada per tots els socis numeraris (majors de 18 anys) que no tinguin suspesa la seva condició en el moment de la convocatòria i que tinguin una antiguitat mínim d’un any”