93 787 05 02       cdterrassa@cdterrassa.cat       654 34 69 01

Assemblea Extraordinaria

Es convoca Assemblea Extraordinària de socis pel proper 27 de junya les 20.00 hores en única convocatòria, en el local social de Les Pedritxes a tenor del què disposa l’article 19 dels vigents Estatuts.

ORDRE DE L’ASSEMBLEA

  1. Informe esportiu.
  2. Informe econòmic i financer.
  3. Projecció liquidació pressupost exercici 2017-2018.
  4. Projecte inversions agost 2018 aprovades passada Assemblea.
  5. Precs i preguntes.
  6. Designació de dos socis perquè en representació de tots els altres, signin amb el President i el Secretari de la Junta Directiva, sancionant l’Acta.

 

Per la Junta Directiva

Marià Lara Prat

President

Matadepera, 9 de juny de 2018

 

NOTA

“L’Assemblea està formada per tots els socis numeraris (majors de 18 anys) que no tinguin suspesa la seva condició en el moment de la convocatòria i que tinguin una antiguitat mínim d’un any”